Friday, 10 June 2011

PenGenaLan PenDidikan Islam

FORMAT PENTAKSIRAN


                                   PENDIDIKAN ISLAM SPM (1223)
Jenis Instrumen
Kertas 1(1223/1)
Kertas 2(1223/2)
Jenis item
Bahagian A
·         Objektif (aneka pilihan dan isi tempat kosong)
Bahagian  B
·         Subjektif (respon terhad dan struktur)·         Subjektif(respon terhad dan struktur)


Bilangan soalan
Bahagian A
·         40 soalan (jawab semua)

Bahagian  B
·         4 soalan (pilih 3)
Soalan 1 dan 2 wajib jawab
Soalan 3 dan 4 pilih satu·         5 soalan jawab semua
  Jumlah markah

  100 markah

 100 markah
 Tempuh ujian
2 jam
1jam 40 minit
Wajaran Konstruk
Pengetahuan : 50%
Pemahaman  : 30 %
Kemahiran     : 20 %
Pengetahuan : 50 %
Pemahaman  : 30%
Kemahiran     : 20 %
 Cakupan konteks
Ulum Syariah
(Akidah,Ibadat,Tamadun dan Adab
Mencakupi semua tajuk dalam sukatan ting 4 dan 5
Tilawah
(ayat hafazan,ayat kefahaman,hadis,tajwid dan kemahiran jawi.
Mencakupi semua tajuk dalam ting 4 dan 5.
Aras kesukaran
Rendah  : 5
Sederhana : 3
Tinggi       : 2
Rendah : 5
Sederhana : 3